LUẬT SƯ ĐIỀU HÀNH

Luật sư Đào Trọng Tráng

Luật sư Đào Trọng Tráng

Điện thoại: 0908 050 313

Chức vụ: Giám đốc

Là luật sư, trọng tài viên có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực: Tư vấn doanh nghiệp, thương mại, tài chính, ngân hàng, xây dựng, đất đai, kinh doanh bất động sản, lao động và việc làm, hôn nhân gia đình, tranh tụng bào chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các vụ án.

Luật sư Huỳnh Tấn Tùng

Luật sư Huỳnh Tấn Tùng

Điện thoại: 0908 567 368

Chức vụ: Phó Giám đốc

Là luật sư có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực: Tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, thành lập doanh nghiệp, cấp phép đủ điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh, lao động và việc làm, tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các vụ án.

LUẬT SƯ THÀNH VIÊN

Luật sư Nguyễn Hữu Sang

Luật sư Nguyễn Hữu Sang

Điện thoại: 0908 267 626

Là luật sư có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực: Hình sự, dân sự, hợp đồng, lao động và việc làm, tranh tụng bào chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các vụ án.

Luật sư Nguyễn Đức Huy

Luật sư Nguyễn Đức Huy

Điện thoại: 0938 059 061

Là luật sư có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực: Hình sự, dân sự, hợp đồng, tranh tụng bào chữa hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các vụ án.

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Hương

Điện thoại: 0909 372 530

Là luật sư có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực: Tư vấn doanh nghiệp, thương mại, lao động và việc làm.

Luật sư Nguyễn Hữu Đương

Luật sư Phan Hữu Đương

Điện thoại: 0903 965 519

Là luật sư có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực: Tài chính, thuế, kế toán doanh nghiệp, hôn nhân gia đình, đất đai.

Luật sư

Luật sư Phạm Thị Thảo

Điện thoại: 0903 041 410
Là luật sư có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực: Tư vấn doanh nghiệp, thương mại, đầu tư xây dựng, thi công xây dựng, hợp đồng xây dựng.

Luật sư Nguyễn Thị Hoài Diệu

Luật sư Nguyễn Thị Hoài Diệu

Điện thoại: 0937 074 007

Là luật sư có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực: Tư vấn doanh nghiệp, thương mại, hợp đồng, lao động và việc làm.